Referencie

Projektový a programový manažment

Finančná skupina – riadenie IT a transformačných iniciatív počas celého životného cyklu (od vzniku nápadu, po ukončenie realizácie) v retailovej oblasti so zámerom na digitalizáciu, zmenu obslužného modelu a optimalizáciu prevádzkového modelu.

Investičný podnik – organizácia prác za účelom vzniku dokumentácie a strategického zámeru pre potenciálneho významného investora.

Prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry – krízové riadenie a kontrola kvality projektového manažmentu pre dodávky pre strategického investora s pevnými termínmi.

Poskytovateľ riešení spisovej služby – riadenie implementácie prístupu k elektronickým schránkam portálu slovensko.sk

Procesná architektúra

Nadnárodný developer nehnuteľností – analýza súčasného stavu procesov, návrh taktických a  strategických krokov, procesné mapovanie a nastavenie cieľového modelu fungovania, vrátane identifikácie nosných use-cases a školenie pre ich aplikáciu.

Pre oblasť legislatívy

Viaceré ústredné orgány štátnej správy – posúdenie súladu IS s platnou legislatívou.

Návrh a prevádzka aplikácií

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – návrh, vývoj a implementácia riešenia pre zdieľané ambulancie. Riešenie postavené na tabletoch pevne zabudovaných pred ordinácie, riadenie časových slotov pacientov a zber informácií o komforte pracoviska.

Štátna inštitúcia v oblasti daní – návrh, vývoj a implementácia riešenia pre bezpečnú komunikáciu s klientom na základe PKI infraštruktúry vrátane návrhu kvality fyzického prostredia miestnosti serverov pre nepretržitú prevádzku v režime HA.

Finančná skupina – návrh a podpora implementácie pri výstavbe nájomných priestorov pre technologické spoločnosti, vrátane návrhu a podpore pri realizácii samostatných miestností pre umiestnenie serverovej infraštruktúry.

Viacero podnikov v segmente SME – návrh a vykonanie migrácie on-premise riešení postavených na Windows Server, Exchange a Sharepoint do prostredia cloud služieb Office 365 a Azure vrátane implementácie mobile management riešenia a viac faktorovej autentifikácie pre VPN prístup do siete.

Banka – návrh a podpora pri implementácii riešenia pre využívanie vnútrobankových systémov na tabletoch.

Media investment group – kompletný outsourcing IT podpory u zákazníka.

Mobile device management

Banka – návrh a implementácia MDM pre zariadenia používané pri styku so zákazníkom.

Banka – návrh a implementácia automatickej konfigurácie a MDM pre zariadenia používané ako informačný kanál pre zákazníka na pobočke.

Poskytovateľ služieb – návrh a implementácia automatickej konfigurácie zariadení a distribúcie aplikácií pre pracovníkov poskytujúcich služby v teréne.

Viacero podnikov v segmente SME – návrh a implementácia automatickej konfigurácie zariadení a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov a návrat zariadenia vlastníkovi pri jeho scudzení.

Pre oblasť vývoja

Energetika – vytvorenie mobilnej aplikácie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti distribúcie elektrickej energie. Mobilná aplikácia umožňuje komunikáciu medzi koncovými zákazníkmi spoločnosti a samotnou spoločnosťou. Umožňuje napr. ohlasovanie zavád aj informácie o aktuálnych poruchách, notifikácie o spotrebe ale aj odpočty spotreby a inú komunikáciu s koncovými klientom.

Aplikácia na manažment úloh - určená pre terénnych pracovníkov, ktorí vykonávajú údržbu okolia pristávajúcej dráhy a v celkovom areáli letiska. Slúži na odpočet odpracovaného, ako aj ako kontrolný zoznam pre úlohy, ktoré je potrebné vykonať. Vedie užívateľa cez jednotlivé úlohy a zaznamenáva ich výsledok.

Eshop s používateľom generovanými obrázkami - ponúka obrázky, ktoré sa generujú pre zákazníkov pre špeciálne príležitosti, ako je narodenie dieťaťa, svadba, alebo iná dôležitý udalosť. Je založený na platforme shopify, kde naše služby spočívali v analýze potrieb, dizajne úprav a vykonaní úprav. Pripravili sme individuálne prispôsobené prehľady pre každého zákazníka a  udržiavali ich dáta počas celého procesu objednávania, nákupu, výrobe a dodávky, ako aj zabezpečili integráciu tohto vývoja so shopify platformou.

Aplikácia pre kódy bysquare - je na Slovensku vyvinutý štandard pre evidenciu platieb a fakturovaných údajov v QR kódoch, ktoré je možné vložiť do faktúry alebo zúčtovacej dokumentácie. Zjednodušuje proces nahadzovania platieb, alebo účtovných informácií z papieru/ PDF do elektronického prostredia. Štandard je akceptovaný všetkými slovenskými bankami a SBA. Pre našich zákazníkov sme vytvorili web aplikáciu vrátane dokument manažment systému založenom na týchto QR kódoch, ktorá slúži na úschovu, generovanie alebo čítanie týchto kódov.

Sklad - je spoločnosť poskytujúca sklady pre gastronómiu, jedlo a catering, ktorá poskytuje dennú obsluhu pre Bratislavu a okolie sme vytvorili sme pre nich rozšírenie existujúceho interného „krabicového“ riešenia, ktoré im umožňuje urýchliť denné rutiny spojené so spracovaním účtov, výdavkov alebo skladových výdajov. Pracovníci potrebujú mobilné telekomunikačné zariadenie, ktoré vďaka tejto aplikácii obsahuje všetky potrebné údaje pre ich prácu, je v spojení s centrálnym serverom a  automaticky zdieľa údaje s celou firmou.

Externý a interný portál pre spoločnosti z oblasti poisťovníctva - odobný projekt sme robili pre niekoľkých zákazníkov. Jeden z nich slúžil medzinárodnej poistnej firme na podporu slovenských a českých pobočiek. Ďalší zákazník je jedna z najväčších „broker pool“ firiem na poisťovacom trhu na Slovensku. Na základe individuálnych požiadaviek sa systém prispôsobili jednotlivým zákazníkom, aby zohľadňoval ich individuálne požiadavky. Vo všetkých prípadoch systém plnil funkciu CRM vrátane hlavných funkcionalít, akými sú: správa zmlúv počas celého životného cyklu, evidencia MLM hierarchickej štruktúry brokera, evidencia provízií, ktorá zahŕňala aj výpočet a  manažment rozdeľovania odmien pre brokerov. DMS systém podporoval rôzne procesy v rámci aplikácie, ako aj integráciu s tretími stranami.

Interný systém pre vzdelávaciu agentúru - zákazník, ktorý poskytuje vzdelávacie kurzy pre celé Slovensko so zameraním na rozvoj vecných vedomostí pre záujemcov o prácu v automobilovom priemysle a jemné zručnosti pre manažment. Interný systém slúži na evidenciu a prevádzku katalógu všetkých školení a lekcií v ponuke vrátane plánovania jednotlivých termínov, evidencie záujemcov a zúčastnených, ako aj ich výsledkov. Pre manažment obsahuje rôzne reporty a automatizované kľúčové procesy, ako je fakturácia cez integráciu so softvérom tretej strany.

Outsourcing

Outsourcing pre retail - koncovým zákazníkom je spoločnosť globálne pôsobiaca v oblasti retailu. Vytvárali sme pre ňu viacero aplikácii pre interne účely, pre účely komunikácie s ich partnermi ale aj public portaly. V rámci projektu sa využívala široká škála technológii, primárne z Microsoft prostredia.

Outsourcing pre energetiku - webová aplikácia pre zahraničnú energetickú firmu, ktorá zabezpečuje distribúciu elektrickej energie pre územie celej krajiny. Portál slúži pre všetky zúčastnené strany, ktoré vstupujú do procesov na trhu s distribúciou elektrickej energie. Pokrýva všetky fázy procesu pre vstup na trh s distribúciou elektrickej energie, umožňuje komunikáciu s inými zainteresovanými stranami a zároveň podporuje proces pre služby poskytovania elektrickej energie a jej distribúcie.