Služby pre dlhodobo udržateľné a znova použiteľné riešenia

Pri poskytovaní našich služieb berieme ohľad na mnohé skutočnosti, a teda na požiadavky zákazníka sa nepozeráme iba z výlučne technologického či procesného pohľadu.

Kladieme dôraz na klienta, ktorého pozorne počúvame, zohľadňujeme jeho skutočné potreby a navrhované riešenie dizajnujeme na základe verifikovaných požiadaviek.

Máme záujem, aby nami navrhované riešenia brali do úvahy budúce potreby tak, aby boli dlhodobo udržateľné a znova použiteľné.

Nami navrhované riešenia zohľadňujú špecifiká odvetvia klienta. Vždy starostlivo zvážime možné riešenia a odporučíme to, ktoré najviac vyhovuje klientovi.

Pre ostatné riešenia uvedieme ich výhody a nevýhody, spolu s ich analýzou. Pri návrhu riešenia v čo najväčšej možnej a vhodnej mierne používame už existujúce komponenty, tak aby sme ďalej zhodnocovali už vykonané investície klienta. Naše riešenia sú pripravené na neustály vývoj a meniacu sa situáciu.

Projektové riadenie

Poskytujeme služby E2E projektového riadenia podľa medzinárodne uznávaných štandardov šitých na mieru potrieb danej organizácie, a to od vzniku potreby zaviesť zmenu, až po akceptáciu zmeny prevádzkou, vrátane podpory pre správne nastavenie štruktúry tímu, postupu dodávky, organizáciu výberového konania (od odporúčania formy, cez definovanie, vyhodnotenie a uzavretie zmluvy s dodávateľom), plánovanie a riadenie dodávky, definovanie akceptačných postupov a moderovanie ich výkonu.

Pracujeme s kombináciou moderného agilného a konzervatívneho vodopádového modelu dodávky, ktorý je v tejto hybridnej forme stále zlučiteľný aj s najprísnejšími formami obstarávaní a nákupu. Našim klientom dokážeme doručiť stanovený výsledok cez jasné vymedzený rámec dodávky a zároveň zabezpečiť voľnosť v relevantných častiach dodávky na iteratívne definovanie presných špecifikácií. Týmto spôsobom majú sponzori rozpočet a dodávku pod kontrolou, zároveň žiadatelia dostávajú priestor v rámci dizajnu a prototypovania.

Klientom pomáhame vyhodnotiť neistoty v prípade projektového riadenia, kde sme schopní vyhodnotiť stav projektu, vhodnosť zvoleného projektového postupu a organizácie, návrh nápravných opatrení a upravenie reportingu, dohľad nad kvalitou projektového riadenia až po ukončenie projektu v podobe externého auditu, alebo quality assurance.

Procesná architektúra

V organizáciách sú nosnými piliermi zaužívané procesy vo formalizovanej alebo neformalizovanej podobe.

Ich zmeny alebo úpravy sú riešené rozličnými spôsobmi:

  1. bez úprav spolu s tvrdohlavým dodržiavaním nastavených postupov
  2. budovanie paralelných procesov, ktoré majú byť efektívnejšie a zároveň ponechanie pôvodných procesov
  3. zmeny procesov podľa najlepšieho vedomia a svedomia, často za účelom riešenia konkrétneho akútneho stavu
  4. systematické evidovanie, sledovanie a vyhodnocovanie procesov a proaktívne navrhovanie nápravných opatrení

Pokiaľ ste sa našli v niektorých z bodov vyššie, budeme radi, keď sa nás obrátite.

V prípadoch 1 až 3 našim klientom dokážeme pomôcť formou zhodnotenia stavu procesov či už na úrovni celkového fungovania organizácie, alebo vo vymedzenej oblasti. Súčasťou našej dodávky je aj návrh formátu na zachytávanie procesných úprav, resp. mapovania, ktoré sú založené na porozumení potrieb, návrhu nových postupov/ korekcií, alebo potvrdení existujúcich, ako aj zabezpečenie internej náklonnosti k zmene (buy-in), nastavanie systému na sledovanie výkonnosti procesov. V ostatnom prípade ponúkame externý audit procesu, vrátane nápravných opatrení.

Legislatívny súlad

Využívanie informačne komunikačných technológií (ďalej len IKT) sa stalo bežnou súčasťou činnosti v každej spoločnosti, rovnako ako je aj bežnou súčasťou každého nového projektu.

Právna regulácia IKT a ich používania je odvetvím, ktoré sa dynamicky mení. Nejde len o notoricky známe zmeny podmienok kladených na spracúvanie osobných údajov alebo bezpečnosti IKT a štandardov, ktoré musia spĺňať.

Zmenami prechádza aj rozsah a možnosti používania IKT, vrátane zavádzania povinnej elektronickej komunikácie do čoraz väčšieho množstva oblastí. Menia sa možnosti využívania technológií na overenie totožnosti klientov, vedenie spisovej agendy a uchovávanie dokumentácie elektronicky s účinkami originálu, účasť vo verejnom obstarávaní, či vedenie účtovnej a daňovej agendy.

Inými slovami, možnosti využívania IKT a aj povinnosť ich využívania sa menia a vyvíjajú v oblastiach, ktoré sa zdanlivo IKT netýkajú, majú však potenciál významne ovplyvniť spôsob podnikania a výkonu činnosti firiem. A, ako inak, aj potenciál generovať sankcie v prípade nedodržania týchto povinností.

Z týchto dôvodov je dôležité nielen správne technicky nastaviť konfiguráciu IT riešenia, ale ešte predtým vedieť, akými pravidlami je regulované, v akom rozsahu klient tieto pravidlá spĺňa, čo musí vykonať, aby ich splnil a čo sa do budúcnosti chystá.

Preto aj služba, ktorú poskytujeme, zahŕňa všetky „životné cykly“ tohto procesu. Začína pri sledovaní zmien a komunikácii so štátom ešte v štádiu ich prípravy a schvaľovania, pokračuje identifikáciou povinností v oblastiach, ktoré sa klienta týkajú a včasným upozornením na opatrenia a kroky, ktoré je potrebné vykonať a zahŕňa aj posúdenie už existujúcich riešení u klienta z hľadiska ich súladu s pravidlami regulácie IKT, ako aj podporu pri uvádzaní IKT do praxe a pri ich prevádzke.

V skratke, zahŕňa tak public affairs, ako aj služby compliance a consulting.

Mobilné zariadenia a ich manažment

Využívanie mobilných technológií sa stáva dennodennou súčasťou nášho pracovného aj osobného života. Mobilné zariadenia však zostávajú v oblasti manažmentu ich životného cyklu mimo hlavný prúd záujmu ako oddelení IT tak aj bežných používateľov.

Špecializovaný tím našej spoločnosti disponuje širokou škálou skúseností z oblasti riadenia životného cyklu a bezpečnosti pri používaní mobilných zariadení. Poskytujeme služby a konzultácie v oblasti manažmentu firemných mobilných technológií, tzv. EMM , kde najčastejšie implementujeme MDM . V súvislosti s bezpečnou správou mobilných zariadení vytvárame a zavádzame politiky pre BYOD či CYOD/COD.

Našim zákazníkom pomáhame pri definovaní potrieb v oblasti EMM, výbere vhodnej technológie a jej nasadení. Zároveň dokážeme odporučiť aj vhodné mobilné zariadenia a existujúce zariadenia integrovať do MDM.

Nemalý dôraz kladieme na zamedzenie nakladania s odcudzenými zariadeniami (a údajmi v nich uloženými), kde údaje vieme efektívne chrániť a použitie zariadení vieme znemožniť a znepríjemniť tak, že tieto sú vrátené majiteľovi.

Naši pracovníci dokážu poskytnúť kvalifikovanú podporu a školenia administrátorov pri migrácii z existujúceho MDM prostredia do prostredia nového, napr. pre migráciu z prostredia MobileIron do prostredia Microsoft365, resp. produktu Intune.

Správa v prostredí Microsoft 365/Azure

Veríme, že podniková IT infraštruktúra budúcnosti bude vo väčšej ci menšej miere tvorená cloudovými službami nadnárodných poskytovateľov ako sú Microsoft, Amazon alebo Google. Digitalizácia a transformácia lokálnych dátových centier do cloudu je už dnes súčasťou každej modernej podnikovej IT stratégie. Uvedomujeme si, že spolu so stúpajúcimi nárokmi na výkon, mobilitu a spoľahlivosť podnikového IT sa úspešne podniky a firmy dnes už nezaoberajú otázkou, či vôbec ísť do cloudu.

Podniky a ich IT lídri dnes hľadajú odpovede na otázky ako, kedy a s akým partnerom sa na tuto cestu podujmú, pričom vyber spoľahlivého partnera hra kľúčovú rolu pri napĺňaní takejto podnikovej IT stratégie. Od tohto môže do veľkej miery závisieť úspešnosť a cenová návratnosť celého projektu digitalizácie a transformácie.

Spolu s certifikovanými zamestnancami našej spoločnosti zvládnete adaptáciu na najmodernejšie technológie zo sveta cloudu rýchlo, bezpečne s dôrazom na optimalizáciu vstupných nákladov a návratnosti celkovej investície. Váš podnik tak získa jedinečné možnosti, ktoré cloud ponuka:

Portfólio našich cloudových služieb sa orientuje hlavne na dve produktové skupiny spoločnosti Microsoft a to:

Kombináciou týchto dvoch produktov vieme pre zákazníka navrhnúť optimálne riešenie reflektujúce požiadavky a nároky na modernu, robustnú a spoľahlivú IT infraštruktúru budúcnosti. Naši zamestnanci majú bohaté skúsenosti s migráciami do cloudu vo veľkých nadnárodných korporáciách, ale takisto aj lokálnych malých a stredných podnikov. Dovolíme si tvrdiť, že dnes už každá spoločnosť vie profitovať z cloudových riešení.

Outsourcing vývoja

Najväčšou výhodou outsourcingu je extrémne vysoká flexibilita a extrémne nízke riziko. Naši experti, alebo kompletné tímy, môžu pracovať pre vás. Na mieste, v čase a spôsobom, ktorý zohľadňuje vaše konkrétne možnosti a potreby; s využitím technológií, ktoré reflektujú vaše požiadavky.

Outsourcing je najvýhodnejším riešením najmä pri projektoch, ktoré zahŕňajú:

Technológie v portfóliu:

Bežná náplň práce jednotlivých pozícií:

Vývoj aplikácií

Proces vývoja

V rámci vývoja aplikácii na mieru vieme pre zákazníka pokryť celý životný cyklus vývoja aplikácie, t.j.:

Internetové portály a aplikácie

Vytvoríme pre vás vlastný systém, alebo vám navrhneme spôsob ako využiť a prepojiť vaše existujúce riešenia s najnovšími a pre vás najvhodnejšími dostupnými technológiami.

Výhody inteligentného intranetového systému oceníte primárne v týchto oblastiach:

Technologické zázemie